Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)                                    [ ceník ]

PENB je dokument, který komplexně hodnotí spotřebu energií v budově. Ve své podstatě slouží k jednoduchému a jasnému zhodnocení budovy z hlediska energetické (a tedy i finanční) náročnosti jejího provozu.

Při zpracování průkazu se sleduje mnoho parametrů a vlastností stavby:

 • energie potřebná k vytápění (druh, výkon, účinnost a množství zdrojů tepla,...),
 • energie potřebná pro ohřev teplé užitkové vody (množství potřeby TV, druh a velikost zařízení k ohřevu TV, účinnost rozvodu TV, ...),
 • energie na větrání, chlazení, klimatizaci (spotřeba jednotlivých zařízení, způsoby zajištění větrání, chlazení, ...)
 • energie k osvětlení (zdroje světla, jejich účinnost, množství, ...)
 • případné energetické zisky a zdroje (solární a fotovoltaické systémy, apod.).

Budova je ohodnocena známkou A až G podobně jako je tomu u domácích spotřebičů. Písmeno A znamená energeticky nejšetrnější budovu, zatímco G nejméně šetrnou.

Kdy je PENB potřeba zpracovat?

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona (177/2006 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při:

 • výstavbě nových budov
 • větších změnách dokončených budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 (např. při výměně oken, zateplení či rekonstrukci zdroje)
 • prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí

Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší 10 let. Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy mají také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

 

Podoba průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy je podrobně upraven vyhláškou č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, obsahuje protokol a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G.

Třída energetické

náročnosti budovy

Slovní vyjádření ENB
A Mimořádně úsporná
B Úsporná
C Vyhovující
D Nevyhovující
E Nehospodárná
F Velmi nehospodárná
G Mimořádně nehospodárná

Podklady nutné pro výpočet PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

 

Identifikační údaje budovy

 • Vlastník, společenství vlastníků, popř. stavebník (adresa, IČ, telefon, e-mail)
 • Adresa budovy (místo, ulice, číslo popisné, PSČ)
 • Účel budovy

Technické údaje budovy

 • kompletní stávající projektová dokumentace stavby odpovídající současnému stavu objektu (půdorysy všech podlaží včetně suterénu či sklepu, řezy objektem, pohledy ze všech stran, technická zpráva)
 • situace stavby (katastrální, orientační, přehledná nebo situace inženýrských sítí s vyznačením předmětného objektu - z důvodu stanovení orientace vůči světovým stranám)
 • popis skladeb všech konstrukcí obálky budovy (podlahy, obvodové stěny, strop, střecha)
 • popis oken a dveří (druh, stáří, typ zasklení)
 • typ a výkon instalovaného kotle + typ otopné soustavy + popis ohřevu a zásobníku teplé vody (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla, objem zásobníků, typy radiátorů)
 • popis zařízení aktivního chlazení
 • typ osvětlovací soustavy (žárovkové, zářivkové, apod.), celkový elektrický příkon osvětlení budovy, způsob ovládání osvětlovací soustavy (ruční, automatický, apod.)
 • popis vzduchotechnického zařízení (je-li instalováno) včetně hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany, atd.)
 • popis solárního systému pro výrobu tepla nebo elektřiny

Pro zpracování PENB novostavby, musí poskytnuté podklady odpovídat finálnímu řešení objektu.

V případě řešení rekonstruovaných staveb, je PENB zpracován pro navrhované řešení objektu. Proto je potřeba předložit odpovídající dokumentaci rekonstrukce.

U stávajících neměněných staveb musí podklady odpovídat skutečné podobě objektu. Dokumentaci z doby výstavby je možno použít, pokud stavba nebyla později upravována (např. rozšíření o přístavby apod.). V opačném případě je nutno na tuto skutečnost zpracovatele upozornit a domluvit způsob řešení - řešeno zpravidla osobní návštěvou objektu s ohledáním a zaměřením změn, případně celkového současného stavu objektu.

Projektová dokumentace, pokud je k dispozici, značně usnadní práci zpracovatele PENB. Podklady mohou být buď v elektronické formě (ideálně dwg, postačí i pdf nebo jpg), kvalitativně na stejné úrovni je poskytnutí v papírové podobě. V případě, že potřevné podklady nemáte, provádí se odborný odhad na základě prohlídky budovy s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele PENB.

 

Rozdíl mezi PENB a energetickým štítkem

Lidé často zaměňují pojem Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) s pojmem Energetický štítek obálky budovy. Jedná se však o rozdílné dokumenty. Zatímco PENB je zpracován dle metodiky vyhl. 148/2007 Sb. a hodnotí veškeré energie užívané v budově, Energetický štítek obálky budovy je zpracován na základě technické normy ČSN 73 0540 a hodnotí pouze kvalitu obálky budovy, tedy ochlazovaných konstrukcí. Grafický výstup PENBu i Energetického štítku obálky budovy je však podobný, proto často dochází k záměně těchto dokumentů.

pracovní doba:    pondělí - pátek    6:00 - 16:00

 

Kontakt

Ing. Jan Mácha

kancelář:
Josefa Hory 33
Dvůr Králové nad Labem
544 01

+420 604 858 112
IČ: 869 65 280

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode